Informationsmöte med Timrå kommun om Berglundavägen

Påverkan

Utöver att ordna aktiviteter för bydgens folk försöker också föreningen påverka beslutsfattare i aktuella frågor som berör Sörberge.

Beskriv vilka frågor och hur påverkan har skett bakåt i tiden.

Under årens lopp har mycket skett som har varit positivt och föreningen har stärkt sin ställning i kommunen som drivande kraft.

En viktig fråga som föreningen jobbar med idag, är bland annat en förbättring av situationen vid genomfartsvägen i Sörberge. Vi har haft flertalet möten med Timrå Kommun och fått gehör för de idéer som lagts fram.

Opionsbildning är en viktig fråga för föreningen. Bl.a. kan nämnas regionfrågan, där vi tillskrivit Timrå Kommun med en begäran om folkomröstning av regiontillhörighet.