Stadgar

§ 1 

Föreningens namn är Sörberge Intresseförening. Föreningen är en Allmännyttig Ideell Förening.

 § 2 

Föreningen har orten Sörberge med omnejd som sitt verksamhetsområde.

 § 3 

Föreningens syfte är att inom sitt verksamhetsområde genom bred samverkan  på alla nivåer främja utvecklingen i bygden.

 § 4 

Verksamhetens skall vara demokratiskt uppbyggd och partipolitiskt obunden  samt främja utvecklingen inom    verksamhetsområdet.

 § 5 

Medlem i Sörberge Intresseförening är varje person som anmält sitt intresse  och erlagt fastställd  familjemedlemsavgift. Medlemskapet kan prövas av styrelsen.

 § 6 

Medlem utesluts ur föreningen om ej medlemsavgiften erlägges under verksamhetsåret  ifall ej annan överenskommelse finns med föreningen.  Medlem som önskar utträda ur föreningen och har erlagt medlemsavgift för året  beviljas utträde från och med medlemsårets slut.

 § 7 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

 § 8 

Föreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av en ordförande och  minst tio övriga ledamöter. Utökning eller minskning av antalet övriga ledamöter måste alltid ske  med en multipel av två personer.

 § 9 

Mandattiden för ordföranden är ett år och för övriga styrelseledamöter två år.  Hälften av de övriga ledamöterna väljs vid varje årsmöte om det inte gäller en  ökning av antalet övriga ledamöter då halva antalet av ökningen väljs på ett år  och den andra halvan väljs på två år.

 § 10 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt  tillsätter övriga behövliga funktionärer i föreningen. Styrelsen kan  också om så anses befogat, för speciella frågor, adjungera personer med specialistkompetens.  Sådana personer har förslagsrätt men ej beslutanderätt vid styrelsebeslut i dessa frågor.

  § 11 

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig,  dock skall styrelsebeslut finnas för alla ärenden som inte är av löpande karaktär.

  § 12 

Styrelsen samlas till styrelsemöte på ordförandens kallelse  eller då tidigare styrelsemöte så beslutat.  Styrelsemöte kan genomföras som fysiskt möte eller via Internetuppkoppling.

  § 13 

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats och minst halva antalet av  dessa samt ordförande är närvarande.  Vid ordförandens frånvaro skall ej viceordförande räknas in i antalet ledamöter.

   § 14 

Som styrelsens beslut gäller den mening som delas av största antalet ledamöter.  Vid lika röstetal har styrelsemötets ordförande utslagsröst.

  § 15 

Vid styrelsemöte skall protokoll föras av föreningens sekreterare  eller av mötet utsedd sekreterare. Protokollet skall, efter godkännande vid ett kommande styrelsemöte,  justeras av mötesordföranden.

  § 16 

Föreningens verksamhet skall revideras av två revisorer. Det skall även finnas en revisorssuppleant.

  § 17 

Mandattiden för revisorer är två år och för revisorssuppleant ett år, varvid en revisor samt revisorssuppleant väljs vid varje årsmöte.

  § 18 

Valberedningen, som skall bestå av minst tre ledamöter, lämnar vid årsmötet  förslag på antalet ledamöter i föreningsstyrelsen samt förslag på ordförande, övriga styrelseledamöter, revisor och revisorssuppleant. Valberedningen som i lämplig grad bör vara representativ för olika delar av föreningens verksamheten väljs vid årsmötet för en tid av ett år.

  § 19 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är lika med kalenderår. Senast en vecka före årsmötet skall räkenskaperna med tillhörande handlingar och bokslut samt styrelsens årsberättelse, protokoll och övriga behövliga handlingar finnas tillgängliga för revision.

  § 20 

Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet och avser nästkommande kalenderår.

 § 21 

Årsmötet för verksamhetsåret hålls senast i mars månad, året efter verksamhetsåret, på dag som styrelsen beslutar.                                 

Skriftlig kallelse till årsmötet skall utgå till medlemmarna senast fyra veckor i förväg. Kallelsen skall förutom tid och plats innehålla föredragningslista.

  § 22 

Verksamhetsberättelse och slutlig föredragningslista inklusive styrelsens förslag  samt motioner med styrelsens yttrande skall utgå till medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

  § 23 

Årsmötet beslutar endast i de beslutsärenden, enligt § 25, som finns upptagna på slutlig föredragningslista.

  § 24 

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

 

  § 25 

Vid årsmötet skall alltid följande ärendepunkter, förutom ärendepunkt o, förekomma:

a) Fastställande av röstlängd. Röstberättigade, för ärendepunkter g - i, är de som erlagt fastställd årsavgift för det verksamhetsår som årsmötet avser. För övriga ärendepunkter även de som erlagt fastställd årsavgift för innevarande verksamhetsår.

b) Val av ordförande för mötet.

c) Val av sekreterare för mötet.  

d) Val av två justerare, att jämte mötesordförande justera protokollet, samt tillika vara rösträknare vid mötet.

e) Fråga om mötet är behörigen utlyst.  

f) Fastställande av den definitiva föredragningslistan.  

g) Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt godkännande av densamma.  

h) Föredragning av revisorernas berättelse.  

i) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  

j) Fastställande av antalet ledamöter i föreningsstyrelsen för kommande verksamhetsår. Tillstyrkande eller avslag av valberedningens yrkande.  

k) Val av föreningsordförande för det kommande verksamhetsåret.  

l) Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för de två kommande verksamhetsåren samt vid utökning av antalet styrelseledamöter väljes hälften för det kommande verksamhetsåret.  

m) Val av en revisor för de två kommande verksamhetsåren.  

n) Val av en revisorssuppleant för kommande verksamhetsår.  

o) Fyllnadsval av styrelseledamöter och/eller revisor om så erfordras.            

(Medtages vid behov)  

p) Val av minst tre ledamöter i valberedningen för kommande verksamhetsår.  

q) Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen.  

r) Föredragning av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.  

s) Fastställande av medlemsavgiftens storlek för nästkommande verksamhetsår. Ordningen på ärendepunkter enligt ovan, får om så anses behövligt, ändras. Ärendepunkter utöver ovanstående kan läggas till vid årsmötet, dock ej som beslutspunkter.

 

  § 26 

Extra föreningsmöte sammankallas av styrelsen på eget initiativ eller om revisorerna eller minst tio procent av medlemmarna med skriftlig motivering så begär.  

§ 27 

Skriftlig kallelse till extra föreningsmöte skall utgå till medlemmarna senast tre veckor i förväg. Kallelsen skall förutom tid och plats innehålla ärendelista och utförliga kommentarer till ärendena. Ärendelistan skall, utöver de ärenden som mötet avser, även innehålla punkterna a - f enligt § 25, i princip. Ärendepunkter utöver ovan nämnda kan läggas till vid mötet, dock ej som beslutspunkter.  

§ 28 

Extra föreningsmöte beslutar endast i, på ärendelistan upptagna beslutsärenden.

  § 29 

Vid årsmöte eller extra föreningsmöte har varje närvarande medlem en röst från och med det år personen fyller 16 år. Styrelseledamot har dock ej rösträtt vid behandling av ansvarsfrihet eller val av revisorer.  Beslut fattas genom öppen omröstning eller, om någon så begär, genom votering. Sluten votering kan endast begäras vid ärendepunkterna i - q. Vid lika röstetal gäller följande: Ärendepunkter b - e samt g och i, nytt årsmöte måste utlysas.

· Ärendepunkter a och f, handlingarna bearbetas ytterligare vid mötet före fastställande.

· Ärendepunkter j och s, som beslut gäller vad dessa stadgar föreskriver eller vad tidigare   årsmöte beslutat.

· Ärendepunkter k - p, ny röstning mellan de personer som erhållit lika röstetal.

· Ärendepunkt q samt ärenden vid extra föreningsmöte, som beslut gäller de förslag och yrkanden som styrelsen avgivit inför eller vid mötet.

  § 30 

Vid årsmöte eller extra föreningsmöte skall protokoll föras av sekreterare som valts av mötet. Protokollet skall justeras av ordföranden för mötet och två av mötet valda justerare.  

§ 31 

Ändring av dessa stadgar eller upplösande av föreningen kan endast ske genom samstämmigt beslut vid två på varandra följande föreningsmöten med minst en månads mellanrum. Av dessa skall minst ett vara årsmötet. Sådana beslut skall vid bägge mötena stödjas av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna och träder i kraft direkt efter beslut vid det andra föreningsmötet. Vid upplösande av föreningen skall mötena omfatta minst tio procent av medlemmarna.  

§ 32 

Vid upplösning av föreningen skall det sista föreningsmötet besluta hur eventuellt kvarvarande utrustning skall disponeras. Likvida medel skall efter avdrag för kostnader i samband med föreningens nedläggning föras över till förening som sista föreningsmötet beslutat varvid slutbalansräkning upprättas och undertecknas av den avgående styrelsen.